Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BEMAR Doradztwo i szkolenia dla firm Mariusz Maniszewski, 44-230 Stanowice ul. Szkolna 38.
 2. Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 5. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.
 6. BEMAR Doradztwo i szkolenia dla firm Mariusz Maniszewski, nie powołał Inspektora ochrony danych.
 7. BEMAR Doradztwo i szkolenia dla firm Mariusz Maniszewski, informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 9. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa.
 10. Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są przez BEMAR Doradztwo i szkolenia dla firm Mariusz Maniszewski, w celach uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja szkolenia lub innej usługi, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.b) RODO, a zakres zależy od przepisów prawa.
 11. Podanie danych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jego realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 12. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 14. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.
 15. W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy e- mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.
 16. W przypadku kontaktu telefonicznego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.
 17. W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach nadawczych oraz dzienniku korespondencyjnym, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis. Ww. dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest uzasadnionym interesem prawnym Administratora.
 18. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego, a dane w umowie przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego.
 19. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: bemar.bhp@vp.pl